Nieuw nummer Waardeel

Het 2e nummer van Waardeel in 2016 is verschenen als een speciale editie naar aanleiding van het symposium 'De Poorte van Drenth' op 9 april met artikelen over de verschillende presentaties tijdens die dag. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

CvrWrdl 16 2kln

Symposium 'De Poorte van Drenth' een succes
Op 9 april jongstleden organiseerden de Drentse Historische Vereniging en de Drents Prehistorische Vereniging in Coevorden een symposium met als titel 'De Poorte van Drenth'. Vijf sprekers en een talkshow maakten de ruim honderd aanwezigen duidelijk hoezeer het geheel meer kan zijn dan de som der delen.

Vestingen, schansen en redoutes
De hooggelegen zandgronden van het Drents-Fries plateau waren omgeven door uitgestrekte moerassen en veengebieden. Tot ver in de 18de eeuw vormden deze nagenoeg ondoordringbare natte laagten een natuurlijke bescherming tegen vijandelijke indringers. Slechts op enkele plaatsen bestonden passages, bestaande uit zandruggen, waarover mens en dier toegang hadden tot het centrale deel van Drenthe. Hans van Westing beschrijft hoe deze doorgangen gefortificeerd werden. De verdediging van Drenthe in de vroegmoderne tijd. Hans van Westing

Kasteel Coevorden in de Volle en Late Middeleeuwen
25 april, 1395. Bisschop Frederik van Blankenheim (in ambt 1393-1423) en de stad Kampen legden in een akte vast dat de bisschop van de stad geld leende voor de belegering van het ontvreemde kasteel Coevorden. De bisschop heeft ook soortgelijke overeenkomsten getroffen met de steden Utrecht, Zwolle en Deventer.Hoe heeft de bisschop kasteel Coevorden, dat omstreeks 1150 een belangrijk bisschoppelijk steunpunt was, kunnen verliezen en waarom wilde hij het bijna 250 jaar later zo graag terug? Om deze tweedelige vraag te beantwoorden zal Diana Spiekhout in dit artikel de locatiekeuze, machtsverhoudingen en de daaraan gekoppelde kastelenbouw in verschillende fases bespreken.

Foreestrecht in Drenthe
Foreestrecht in Drenthe wordt geassocieerd met de schuldmudden die de boeren sinds 944 aan de bisschop van Utrecht moesten opbrengen. Schuldmudden, de vergoeding van een mud graan per boerderij voor het gebruik van de marke, vormen niet meer dan het topje van de ijsberg. Verborgen onder de waterspiegel zit nog een hele wereld aan foreestrechten. In deze, door Bart Wever geschreven, bijdrage wordt deze Drentse ijsberg die foreestrecht heet voor het eerst in kaart gebracht en krijgen we een scherper zicht op Drenthe in de vroege middeleeuwen. Bart Wever

Middeleeuwse boerderijen en ontginningen in Drenthe en Salland: combinatie van een interdisciplinaire en retrospectieve aanpak
De gouden driehoek van de Middeleeuwen: archeologie, geschiedenis en landschap. Oat was de hoofdtitel van de lezing die hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek van de RUG op het gezamenlijke congres van DHV en DPV gaf. De beste mogelijkheden voor de samenwerking tussen deze drie disciplines liggen vooral in de bestudering van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd. Marry van Klinken schreef een verslag.

Kenniscentrum Landschap: op het snijvlak van wetenschap en praktijk
Toen Theo Spek per I september 2010 aangesteld werd als hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betrof dit een eenmansafdeling van de faculteit der Letteren. Parallel diende hij een Kenniscentrum Landschap op te bouwen vanuit een algemene behoefte in de samenleving aan kennis en ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap met name van die van Noord-Nederland en het Waddengebied.
Op 26 april 2016 is het tweede Landschapssymposium gehouden, waarin een selectie uit de inmiddels tien medewerkers, tien promovendi en veertig masterstudenten van het Kenniscentrum Landschap acte de presence gaven. Marian Hulscher interviewde hoogleraar Theo Spek.

Stemmen uit het verleden
Hoe hebben inwoners en bezoekers in het verleden de vestingstad Coevorden ervaren? Om daar achter te komen, duikt Ineke den Hollander in de oorspronkelijke bronnen, op zoek naar beschrijvingen van Coevorden door mensen die in het stadje zelf rondliepen. Een beeld van Coevorden door de ogen van mensen uit vervlogen tijden.
Ineke den Hollander